Blog 1 - Blog 2 -

Diensten Voor Gezinszorg En Aanvullende Thuiszorg

Published Oct 31, 22
10 min read

Diensten Voor Oppashulp

U ontvangt de vergoeding dan vanaf de eerste dag van de vijfde maand na de datum van het attest of het verblijf. U hebt recht op maximaal 6 maanden retroactieve tegemoetkomingen. In bepaalde gevallen ontvangt u als zwaar zorgbehoevende automatisch de tegemoetkoming. Een automatische toekenning is mogelijk bij zorgbehoevenden die beschikken over een van de volgende attesten:• minstens de score 35 op de BEL-profielschaal, bij zorgbehoevenden die een beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg, of op een erkende dienst voor logistieke hulp;• minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;• bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal.Wie geen 35 punten scoorde op de BEL-profielschaal afgenomen voor de toekenning van thuiszorg, maar toch meent zwaar zorgbehoevend te zijn, moet ook nog zelf een aanvraag indienen. Op zoek naar vacatures thuiszorg?. Meer informatie vindt u hier. Het gaat om een bedrag van 300 euro per maand (een vast, niet belastbaar bedrag). Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven.

Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben. Het gaat om volgende groepen:• Volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan met een actieve zorgvraag op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.• Minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een handicap.

Er zijn twee bijkomende voorwaarden:• Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde ‘niet-rechtstreeks toegankelijke hulp’ bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het basisondersteuningsbudget. Naast de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH zijn er nog andere vormen van ondersteuning die men niet kan combineren met het basisondersteuningsbudget.• Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas.

Wie jonger is dan 25 en in aanmerking komt voor een basisondersteuningsbudget, kan gratis aansluiten. Hoe krijgen of aanvragen? Behoort u tot een van de groepen voor een basisondersteuningsbudget, dan zal uw zorgkas contact met u opnemen zodra u in aanmerking komt voor een budget. U hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. Thuisverpleging Erpe-Mere. Op zoek naar vacatures thuiszorg?.

Thuiszorg Oudenaarde

Uw zorgkas betaalt het basisondersteuningsbudget uit. De uitbetaling gebeurt telkens op het einde van de maand. Behoort u niet tot een van deze groepen, dan kunt u geen basisondersteuningsbudget krijgen of aanvragen. Meer informatie vindt u hier (Op zoek naar vacatures thuiszorg?). Het gaat om een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

U kunt er de zorg die u nodig hebt, zelf mee organiseren. Ongeveer 106. 000 mensen krijgen deze tegemoetkoming. Hoeveel krijgt u? De tegemoetkoming bedraagt maximaal 571 euro per maand. Hoeveel iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg u nodig hebt en van uw inkomen en dat van uw partner.

Een partner is een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven en geen bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad is (bijv. kind, ouder, broer, zus, oom, tante, schoonouders, schoonzus…). U kunt zelf inschatten op welk bedrag u recht zou kunnen hebben via een simulatie. Neem daarvoor contact op met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of het OCMW, of de maatschappelijk werker van uw gemeente.

Wie heeft er recht op? • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kunt u ten vroegste aanvragen op de dag van uw 65ste verjaardag.• U moet aangesloten zijn bij een zorgkas en de jaarlijkse zorgpremie betalen.• U moet minstens 7 punten behalen op de ‘schaal van zelfredzaamheid’. Die schaal meet de invloed van uw handicap of gezondheidsprobleem op uw dagelijkse leven.

Zij vragen medische informatie op bij uw arts of specialist om uw zelfredzaamheid te evalueren (Op zoek naar vacatures thuiszorg?). Verwittig daarom uw behandelend arts als u een aanvraag doet. De zorgkas waarbij u aangesloten bent, zal dit onderzoek aanvragen. • Uw inkomen en dat van uw gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van uw gezinssamenstelling.

Thuisverpleging Herzele

Om de vragenlijst in te vullen, hebt u uw elektronische identiteitskaart (e, ID) en kaartlezer nodig en moet u uw pincode kennen.• U kunt zich hiervoor ook laten begeleiden door uw ziekenfonds, gemeente of OCMW. Het duurt meestal drie of vier maanden om de aanvraag te behandelen. Op zoek naar vacatures thuiszorg?. Bij een goedkeuring van de aanvraag, hebt u recht vanaf de maand die volgt op uw aanvraag.

Neem contact op met de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer informatie vindt u hier Vanaf 2019 worden stap voor stap nieuwe onderdelen aan de Vlaamse sociale bescherming toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg.

Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro. In een eerste fase zullen in 2019 de tegemoetkomingen in woonzorgcentra, dagverzorging en kortverblijf worden gekoppeld aan de zorgpremie. De bestaande tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen worden vanaf 2019 eveneens opgenomen in de Vlaamse sociale bescherming.

Leeftijd zal niet langer een rol spelen voor de tegemoetkoming. Er komt meer hergebruik, omdat het huursysteem, zoals dat vandaag al bestaat in de woonzorgcentra, naar nieuwe doelgroepen zal worden uitgebreid. Patiënten met een snel degeneratieve aandoening zullen binnen een korte termijn een geschikt mobiliteitshulpmiddel kunnen huren en dit ook inruilen voor een ander mobiliteitshulpmiddel als hun situatie evolueert. Op zoek naar vacatures thuiszorg?.

Er is een makkelijke manier om te voorzien in die behoefte (Op zoek naar vacatures thuiszorg?). Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten. Gerelateerde artikels Gerelateerde rubrieken .

Thuiszorg Werk

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Soms hoeft u zelf geen aanvraag te doen. De Vlaamse Zorgkas zal u dan automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geven zodra u daar recht op hebt. Bij mantel- en thuiszorg hebt u automatisch recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij volgende attesten: U doet beroep op een erkende of aanvullende thuiszorg en u hebt op de Bel, RAI Screener U hebt op de medisch-sociale schaal voor het onderzoek naar het recht op een integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of het zorgbudget ouderen U hebt op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende kinderbijslag) Bij residentiële zorg krijgen de bewoners van de hun zorgbudget ook automatisch toegekend. Op zoek naar vacatures thuiszorg?.

Dat doet u als volgt: Woont u thuis? Gebruik dit formulier voor mantel- en thuiszorg. Verblijft u in een woonzorgcentrum in Brussel of een andere residentiële voorziening? Gebruik dit formulier voor residentiële zorg. Vergeet niet uw rijksregisternummer in te vullen, de datum erop te plaatsen en het formulier te ondertekenen - Op zoek naar vacatures thuiszorg?.Verblijft u in een woonzorgcentrum in Brussel of een andere residentiële voorziening? Dan hebben we een verblijfsattest nodig. Vraag dit aan de voorziening of laat dit formulier invullen door uw voorziening. Woont u nog thuis dan moet de mate waarin u zorgbehoevend bent, vastgesteld worden met één van de onderstaande attesten: minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds) Bel, RAI screener: minstens 13 punten of minstens 6 punten op de modules ADL en IADL van de Bel, RAI screener (Bij kinderen tussen 5 en 18 jaar gebeurt de inschaling met behulp van de BEL-profielschaal (minstens 10 punten op blok B) minstens score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, het zorgbudget voor ouderen, of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds) minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) kine-E-attest (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal of Bel, RAI Screener Attest tegemoetkoming voor palliatieve verzorging (verkrijgbaar bij uw ziekenfonds) Als u nog geen attest hebt, kunt u uw zorgbehoefte laten onderzoeken door een OCMW (niet in Brussel), een dienst voor gezinszorg of een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

Hebt u nog geen attest, bezorg ons dan alvast uw aanvraagformulier. U mag het attest ook later aan uw dossier toevoegen. De zorgkas onderzoekt uw aanvraag en deelt u de beslissing mee. Ook indien u automatisch recht hebt op het zorgbudget sturen wij u een brief. Bij de beslissing houden we rekening met het attest en deze voorwaarden: Minstens 10 jaar - waarvan minstens 5 opeenvolgende jaren: minstens één dag van het jaar in (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister'); OF op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Voorzieningen Voor ThuisverplegingHebt u recht op een vergoeding voor palliatieve verzorging (het palliatief forfait) dan kan u sneller recht hebben op het zorgbudget. In bepaalde gevallen kan u geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen: indien u al andere hulp krijgt, bijvoorbeeld n, RTH of een PAB. Een volledig overzicht hiervan vindt u op deze website.

Let op: wij kunnen maximaal 6 maanden teruggaan in de tijd. Vraag daarom meteen nadat uw zorgbehoefte werd vastgesteld of u in een voorziening werd opgenomen uw zorgbudget aan (Op zoek naar vacatures thuiszorg?). Woont u thuis en werd uw zorgbehoevendheid vastgesteld door een indicatiestelling (Bel, RAI Screener) dan is het mogelijk dat u een controle krijgt.

De zorgkas volgt het advies van het controleorgaan en beslist tot stopzetting of verderzetting. Gaat u niet akkoord met de beslissing van de zorgkas? Dan kan u een beroep indienen. Verdere informatie over het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) vindt u terug op de website van de Vlaamse sociale bescherming.De dienst Maatschappelijk Werk informeert je over de sociale regelgeving, organiseert thuiszorg en begeleidt je bij langdurige zorgsituaties. Op zoek naar vacatures thuiszorg?. Je kunt er terecht voor: informatie en advies over thuiszorg informatie en advies over diensten en financiële en sociale voordelen bespreking van noden op langere termijn onderzoeken van de zorgbehoevendheid inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het aanpassen van de woning oplossingen voor wanneer thuiszorg niet meer mogelijk is Heb je vragen over je ziekte, handicap, ouder worden …? Of wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dan kan de dienst Maatschappelijk Werk de nodige informatie en hulp bieden.

Heb je door ziekte, ongeval, ouderdom … nood aan extra diensten of hulp? Dan zoekt de dienst Maatschappelijk Werk samen met jou naar de juiste hulpverleners en thuiszorgdiensten. De dienst organiseert de hulpverlening en onderzoekt ook op welke financiële tegemoetkomingen je recht hebt. Een aandoening of handicap kan je toekomstverwachtingen drastisch beïnvloeden.

Diensten Voor Logistieke Hulp

Dit alles een plaats geven, kost tijd en energie. De maatschappelijk werker kan daarbij helpen door samen een toekomstplan op te stellen. Je huisarts, je apotheker, je ziekenfonds, de thuisverpleging, de gezinszorg, Kind en Gezin: het zijn allemaal instanties die we de ‘eerstelijnszorg’ noemen. Ook de spoeddienst van een ziekenhuis, de dienst maatschappelijk werk, uitleendiensten van hulpmiddelen en de thuiszorgwinkel maken deel uit van de eerstelijnszorg.

Navigation

Home

Latest Posts

Hoe Regelt U Verpleging En Verzorging Thuis?

Published Nov 02, 22
3 min read

Wat Is Thuiszorg

Published Oct 31, 22
10 min read